Perunkirjoitus- ja asiakirjapalvelut

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitus tulee pitää riippumatta siitä jäikö vainajalta varallisuutta vai ei.

Perukirjassa selvitetään vainajan (ja lesken) varallisuus sekä mahdolliset velat.

Perukirja voi toimia myös perinnönjaon pohjana.

Perunkirjoituksesta kannattaa ottaa yhteyttä meihin jo hyvissä ajoin, annamme pyydettäessä kustannusarvion. 

LAADIMME MYÖS TESTAMENTIT, EDUNVALVONTAVALTUUTUKSET JA HAUTAUSTESTAMENTIT.

 OTA YHTEYTTÄ, KUN TARVITSET APUA ASIAKIRJOJEN TEKOON!

Perunkirjoituksesta yksityiskohtaisemmin

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat eli perilliset sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat pesänselvitystä ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoituksessa laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi.

Perunkirjoituksen toimittaminen

Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se osakas, jonka hoidossa pesän omaisuus on tai henkilö, joka parhaiten tuntee pesän talouden.

Jos pesään on määrätty pesänselvittäjä, on perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus pesänselvittäjällä. Mikäli testamentissa on määrätty testamentille toimeenpanija, perunkirjoituksen toimittaminen on myös hänen velvollisuutensa.

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä.

Perukirjan voi laatia itse, mutta yleensä se kannattaa antaa asiantuntijan hoidettavaksi. Perukirjan laatiminen edellyttää muun muassa erilaisten asiakirjojen hankkimista ja omaisuuden arviointia.

Perunkirjoitukseen kutsutaan pesän osakkaat, eloonjäänyt puoliso ja yleistestamentinsaajat.

Perunkirjoitukseen kutsutaan myös toissijaiset perilliset.

Perukirjan sisältö

Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan oikeudenomistajat, vainajan ja eloonjääneen puolison varat ja velat, pesänvelat sekä muut erityisesti perintöveron määräytymiseen vaikuttavat seikat.

Perukirjaan merkitään

 • perunkirjoituksen aika ja paikka
 • vainajan täydellinen nimi, kotipaikka, henkilötunnus ja kuolinpäivä
 • osakkaiden henkilö-ja osoitetiedot sekä sukulaisuus perittävään
 • ketkä ovat perunkirjoituksessa saapuvilla ja miten tieto toimituksesta on osakkaille annettu
 • pesän sekä elossa olevan puolison varat ja velat kuolinhetkellä
 • mahdollisen avioehdon ja testamentin sisältö
 • maininta mahdollisesta ennakkoperinnöstä tai kolmen vuoden aikana osakkaille annetuista lahjoista
 • eloonjääneen puolison ilmoitukset siitä, käyttääkö oikeuttaan pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana tai kieltäytyykö luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • mahdolliset perittävän kuoleman johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset ja taloudelliset tuet
 • pesän ilmoittajan valaehtoinen vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta
 • mahdolliset muut seikat, joilla saattaa olla merkitystä osakkaiden tai verotuksen kannalta, perinnöstä luopuminen esimerkiksi.

 

Perunkirjoituksessa tarvitaan seuraavia tietoja ja asiakirjoja:

 1. Katkeamaton sarja virkatodistuksia (sukuselvitys) vainajasta 15 ikävuodesta alkaen kuolemaan saakka kaikista niistä seurakunnista tai maistraateista, joissa vainaja on ollut kirjoilla. Mikäli vainaja on ollut lapseton, on sukuselvitykset tehtävä vanhemmista alkaen.
 2. Virkatodistukset kaikista pesän osakkaista, mikäli vainajan sukuselvityksistä ei käy ilmi onko osakas elossa ja missä kirjoilla. Jos joku perillisistä on kuollut, on hänestä oltava sukuselvitykset kohdassa 1 mainitulla tavalla, jotta saadaan selville hänen sijaansa tulevat perilliset.
 3. Pesän osakkaiden osoitetiedot
 4. Mahdolliset avioehdot ja testamentti
 5. Muut asiakirjat, jotka pesän varojen selvittämiseksi ovat tarpeen:
  • pankista kuolinpäivän saldotodistus, tiedot talletuksista ja veloista, tiedot kiinnityksistä sekä mahdollisen tallelokeron sisällöstä
  • arvopaperit; pankin omaisuusluettelo, ote arvo-osuustilistä tms.
  • asunto-osake; osakekirja, isännöitsijän todistus tai kauppakirja
  • omakotitalo, lomakiinteistö tai muu kiinteistö; lainhuudatukset, kiinteistöverotiedot, kauppakirja
  • muu arvokas omaisuus; auton tai veneen rekisteriote tai tiedot arvoirtaimesta
  • jos vainaja on osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä; perukirja ja tiedot kuolinpesästä
 6. Jos vainajalta jäi leski, on myös lesken varat ilmoitettava perunkirjoituksessa
 7. Jos puoliso on kuollut aikaisemmin, on esitettävä hänen jälkeensä tehty perukirja ja mahdollinen ositus-ja perinnönjakosopimus.
 8. Vainajan elinaikaan tai hautaukseen liittyvät kuitit, joiden eräpäivä kuolinpäivän jälkeen, sekä mielellään vainajan käyttötilin tiliotteet kuolinkuukaudelta ja sen jälkeiseltä ajalta.

Tyypillisiä ja verotuksessa vähennyskelpoisia laskuja ovat hautaukseen liittyvät kulut kokonaisuudessaan, hautakivi, sairaala-ja hoitolaskut, sähkö-, puhelin-ja jätelaskut, perunkirjoitukseen liittyvät viranomaislaskut, perunkirjoituspalkkio

Tositteita vainajan varoista ja veloista ei toimiteta verotoimistoon ilman verotoimiston pyyntöä.

TESTAMENTTI

Testamentilla voi vaikuttaa perimysjärjestykseen

Laissa säädetty perimysjärjestys kertoo, kuka perii vainajan omaisuuden. Perittävä voi kuitenkin vaikuttaa perimysjärjestykseen tekemällä testamentin. Testamenttausta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan, jonka suuruus on puolet perintöosasta.

Testamentinteko-oikeus on täysi-ikäisellä eli 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä. Jos henkilö kuitenkin solmii avioliiton alle 18-vuotiaana, hän voi avioiduttuaan tehdä testamentin. Lisäksi vähintään 15-vuotias saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut. Iän ohella testamentin tekijältä edellytetään riittävää tervejärkisyyttä.

Testamentin on oltava kirjallinen

Testamentin on oltava kirjallinen. Teksti voidaan kirjoittaa käsin tai koneella, mutta testamentin tekijän on allekirjoitettava se omakätisesti.

Allekirjoitustilanteessa on oltava yhtä aikaa läsnä kaksi todistajaa. Vaihtoehtoisesti testamentin tekijän on tunnustettava allekirjoituksensa oikeaksi todistajien läsnä ollessa. Tämän jälkeen todistajat allekirjoittavat testamentin sekä merkitsevät siihen ammattinsa, asuinpaikkansa sekä todistamisen ajan ja paikan.

Erityis- ja yleistestamentti

Testamentin sisältö on vapaamuotoinen eli jokainen voi laatia juuri omiin tarpeisiinsa sopivan asiakirjan. Testamentteja on pääsääntöisesti kahdenlaisia. Jos testamenttaaja määrää jollekin henkilölle tietyn esineen, kyseessä on erityistestamentti. Myös käyttöoikeus- eli hallintaoikeustestamentti on erityistestamentti.

Kun testamentin tekijä testamenttaa kaiken omaisuutensa tietylle henkilölle, kyseessä on yleistestamentti. Yleistestamentti tarkoittaa myös määräystä, jossa henkilölle testamentataan kaikki se, mikä jää jäljelle, kun muille on annettu heille testamentissa erityisesti määrätyt esineet.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja nimeää jo ennalta valtuutetun henkilön hoitamaan asioitaan. Valtuutus vahvistetaan vasta, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan itse. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaa holhousviranomainen.   

Miksi edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia?

Laatimalla edunvalvontavaltakirjan saat itse määrätä asioidesi hoidosta, kun et itse niistä enää pysty huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä, kuka asioitasi hoitaa, mitä asioita hän hoitaa ja miten. Lisäksi valtakirjassa voit määritellä, miten valtuutetun toimintaa  valvotaan.